Đề xuất giao HoSE tổ chức thị trường cổ phiếu, HNX tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh và trái phiếu

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết theo dự thảo, Thủ tướng Chính phủ quyết định …

Go Top